Project Description

성북에서 만나요

2018 성북구 시민학습축제

Event Description

행  사  명       2018 성북 시민학습축제 : ‘성북에서 만나요’

일        시       2018.11.12(월) – 13(화)

장        소       성북구평생학습관

주        제       “배움으로 가득한, 살기 좋은 성북에서 만나요!”

내        용       성북의 배울거리를 공유하고 학습의 기쁨을 함께하는 학습축제

참여인원      약 300명

주최/주관    성북구평생학습관 성북마을시민교육센터 / 게임학습공방 비따비